Privacy verklaring

Autowasbon BV, (KvK: 24358613) gevestigd aan Nijverheidsstraat 8 B, NIJKERK, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

W: http://www.autowasbon.nl

E: info@autowasbon.nl

Postbus, 3860 AA NIJKERK

S.D. Rambaran Mishre is de Functionaris Gegevensbescherming van Autowasbon BV Hij/zij is te bereiken via info@autowasbon.nl

Autowasbon BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autowasbon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Autowasbon BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensteverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Autowasbon BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om te doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar, of zolang u zelf uw account actief houdt, dan wel beeeindigd het. Het betreft de volgende gegevens: Voor- en achternaam, Geslacht, Adresgegevens, E-mailadres, Locatiegegevens, Bankrekeningnummer. Inzake code acties worden de gegevens na verzending vernietigd.

Autowasbon BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Autowasbon BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen (info@autowasbon.nl) om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/ opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@autowasbon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. Autowasbon BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Autowasbon BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Autowasbon BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@autowasbon.nl

Mocht u onverhoopt ondanks al onze inspanningen niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht bij ons neerleggen.

Onze interne klachtenregeling:
Wanneer u ontevreden bent over Autowasbon, dan kunt u uw bezwaren eerst schriftelijk voorleggen via e-mail: info@autowasbon.nl ter attentie van afdeling Klantenservice.

De klachtbehandeling heeft tot doel:

 • Recht doen aan de individuele klager.
 • Het op grond van ontvangen klachten signaleren van tekortkomingen in de dienstverlening; deze signalen aanwenden voor de verbetering van de kwaliteit.

 

Wij proberen in overleg met u zo snel mogelijk (uiterlijk vier weken na het indienen van uw bezwaar of klacht) een oplossing te vinden en/of passende maatregelen te treffen. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Het kan zijn dat indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, Autowasbon u daarvoor in de gelegenheid stelt mondeling (d.w.z. telefonisch of op de betreffende vestiging) de klacht toe te lichten. Schriftelijk wordt vastgelegd dat deze mondelinge procedure heeft plaatsgevonden en in welke vorm. Indien de klager geen gebruik maakt van deze mogelijkheid ontvangt hij/zij binnen 2 weken een definitieve beslissing. Deze behandeling kan inhouden dat zelf extern een bemiddelaar wordt aangezocht, zoals een mediator.

Klager kan en mag tijdens de gehele procedure de klacht intrekken. De behandeling van de klacht wordt hierop gestaakt.

Voor een klager zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. De kosten voor een vertegenwoordiger en/of adviseur of deskundige zijn voor rekening van degene die de vertegenwoordiger, adviseur of deskundige heeft ingeschakeld.

Dit reglement is op 22-09-2021 vastgesteld en in werking getreden.